Špeciálnu vďaku Združenie astmatikov chce vyjadriť

- Primátorovi mesta Banská Bystrica – pán primátor nám poskytol miestnu plaváreň zadarmo na III. Ročník celoslovenského plávania astmatikov a ich priateľov, 12. mája 2007

- Primátorovi mesta Košice – staré mesto – pán primátor nám poskytol miestnu plaváreň zadarmo na III. Ročník celoslovenského plávania astmatikov a ich priateľov, 19. mája 2007

- Obci Trenčianska Turná – pán starosta spolu s miestnymi zastupiteľmi poskytol zadarmo autobus na prepravu detí z Trenčianskej Turnej do Trenčína, aby sa deti mohli zúčastniť III. Ročníka celoslovenského plávania astmatikov a ich priateľov, 12. mája 2007 v Trenčíne.

- Strednej priemyselnej škole stavebnej Emila Belluša v Trenčíne – poskytli zľavu na plaváreň na III. Ročník celoslovenského plávania astmatikov a ich priateľov, 12. mája 2007 v Trenčíne

- Aquacity Poprad – riaditeľstvo – poskytli plaváreň zadarmo na III. Ročník celoslovenského plávania astmatikov a ich priateľov, 12. mája 2007

- Detskému liečebnému ústavu Dolný Smokovec – Doc. MUDr. Vladimír Pohanka – poskytol pracovníkov z liečebného ústavu na meranie pľúcnych funkcíí pri príležitosti III. celoslovenského plávania astmatikov a pomohol pri organizácii

- FTVŠ UK v Bratislave – ktorá doteraz ústretovo pristupovala pri organizovaní pravidelných celoročných preventívnych aktivít pre deti Združenia astmatikov a za režijné náklady sprístupnila bazén s aulou na celostovenské plávania astmatikov a ich priateľov, za aktívnej účasti jej niektorých pedagógov i študentov.

- Základným školám, ktoré veľmi úzko spolupracujú so Zružením Astmatikov či už účasťou na celoslovenskom plávaní, poskytnutím krásnych výtvarných prác na výstavku do Národnej rady SR, do časopisu zruženia, na webovú stránku ako aj výučbou o astme a alergii na školách a tým pomáhajú rozširovať osvetu a povedomie o tomto ochorení.

ZŠ Pankúchova, Bratislava
ZŠ Černyševského, Bratislava
ZŠ Borodáčova, Bratislava
ZŠ a MŠ Trenčianska Turná
ZŠ J. Palu, Nemšová

Vďaka patí aj farmaceutickým spoločnostiam, ktoré nám pomáhaju v osvetovej a prventívnej činnosti, príprave a distribúcii časopisu Alergia, Astma a My a taktiež sa organizačne výrazne podieľajú na priebehu akcí organizovaných Združením astmatikov SR:

• GlaxoSmithKline
• MSD
• AstraZeneca
• Shering Plaugh CE AG
• NOVARTIS

copyright,Združenie astmatikov slovenskej republiky©2004 | webmaster mousy | webdesign pollux