Hlavné aktivity Združenia astmatikov SR

  • v mene pacientov rokovať s inštitúciami štátnej správy so záujmom zlepšiť sociálne postavenie astmatikov a zabezpečiť dostupnosť kvalitnej liečby
  • organizovať osvetové akcie s cieľom oboznámiť s existenciou tohto ochorenia a jej vplyvom na kvalitu života chorých širokú aj odbornú verejnosť
  • vydávať informačné a odborné publikácie
  • organizovať vzdelávacie, spoločenské a športové aktivity zamerané na minimalizáciu dopadov astmy na kvalitu života pacientov, s cieľom zvýšiť akceptáciu tohto ochorenia zo strany verejnosti aj autorít
  • zabezpečovať kontakt s inými, svojou účinnosťou príbuznými organizáciami v tuzemsku aj v zahraničí
  • poskytovať poradenstvo v oblasti práv pacienta
  • poskytovať informácie pre pacienta o aktuálnych zmenách v legislatíve a zdravotníctve

copyright,Združenie astmatikov slovenskej republiky©2004 | webmaster mousy | webdesign pollux