Plán činnosti ZASR na rok 2008

Činnosť:
Aktivity ZŠ s MŠ Trenčianska Turná

Dátum, miesto:
ZŠ s MŠ Trenčianska Turná. Počas celého školského roka 2007/2008

Cieľ:
- Pokračovanie v projekte Dýchacia gymnastika v materskej škole
- Pokračovanie v projekte Škola astmy a alergie v základnej škole
- Pravidelné relaxačné cvičenia pre staršie ženy
- Pravidelný aerobik pre mladšie ženy
- 10. 4. účasť na regionálnej konferencii Podpora zdravia v školách Trenčianskeho Kraja – škola bude prezentovať projekt pod názvom „Keď sme zdraví je nám fain". V rámci neho oboznámime účastníkov s projektom Škola astmy a alergie
- V marci štartujú v škole besedy v triedach na tému Alergia a astma v škole spojená s výtvarnou súťažou
- Účasť celoslovenského plávania alergikov a astmatikov v Trenčíne
- Zrealizujeme v spolupráci s Červeným krížom školenie všetkých učiteľov – civilizačné choroby, prevencia chorôb, prvá pomoc

Zodpovednosť:
PaedDr. Beáta Sabová


Činnosť:
Dýchacie cvičenia, gymnastika a jóga, pilates pre deti školského veku a mamičky

Dátum, miesto:
1x týždenne počas celého školského roka 2007/2008, ZŠ Černyševského, ZŠ Trenčianska Turná (Telocvičňa zo ZŠ, Benkeová, Bratislava )

Počet zúčastnených/zapojených do aktivít:
70

Cieľ:
Zapojenie astmatikov spolu so zdravými školákmi do športových aktivít

Zodpovednosť:
cvičiteľka p.Čechvalová, Beáta Szabová – Trenčianska Turná


Činnosť:
Pokračovanie Dýchacích cvičení na Materských školách

Dátum, miesto:
MŠ-Gorazdová, Bratislava MŠ- Pekná, Bratislava
MŠ-Zvolenská, Bratislava MŠ Trenčianska Turná

Počet zúčastnených/zapojených do aktivít:
130

Cieľ:
Zapojenie astmatikov spolu so zdravými predškolákmi do športových aktivít

Zodpovednosť:
MŠ Gorazdová, Bratislava
Mgr. Kováčová
MŠ Pekná, MŠ- Zvolenská
Ing. Demovič
MŠ Trenčianska Turná
Beáta Szabová


Činnosť:
Cvičením proti astme- „ASTMAEROBIC“, 40 hodín voľný vstup pre členov ZASR, cvičenie metódou Pilates a jógy pre dorastenky a ženy s astmou alebo závažným alergickými ťažkosťami

Dátum, miesto:
NŠC Mladosť, lx týždenne počas celého roka

Počet zúčastnených/zapojených do aktivít:
20

Cieľ:
100% Zľava pre členov ZASR – benefit, osveta: „Astma a šport sú priatelia“

Zodpovednosť:
Zodpovední: Čechvala B, Čechvalová D.


Činnosť:
Škola astmy s plávaním

Dátum, miesto:
Na plavárni, FTVŠ
La Franconi, nový ročník

Počet zúčastnených/zapojených do aktivít:
100

Cieľ:
Zapojenie astmatikov spolu so zdravými vysokoškolákmi do športových aktivít

Zodpovednosť:
Mgr. Kováčová, MUDr. Michaličková, MUDr. Kossárová


Činnosť:
Pokračovanie Proti fajčiarskej kampane

Dátum, miesto:
na ZŠ Pankúchová, Černyševského, Bratislava a aj v ďalších školách, kde majú záujem o prednášku

Počet zúčastnených/zapojených do aktivít:
200

Cieľ:
Zvyšovanie povedomia o respiračných ochoreniach vyplývajúcich z fajčenia a o celkovej škodlivosti fajčenia na zdravie

Zodpovednosť:
MUDr. Kossárová, MUD. Michaličková,
Prof. Salát


Činnosť:
Príprava V. a VI. čísla časopisu Alergia- Astma My

Dátum, miesto:
V. číslo – AA a My č. 1/2008, jar/leto 2008 (apríl 2008 – vydanie a distribúcia)
VI. číslo – AA a My č. 2/2008, jeseň/zima 2008 (október 2008 – vydanie a distribúcia)

Počet zúčastnených/zapojených do aktivít:
2000

Cieľ:
Osveta, zvyšovanie povedomia o respiračných a alergických ochoreniach. Nástroj združenia na pravidelné oslovovanie veľkej skupiny pacientov/lekárov. Nábor nových členov. Informovanie o aktivitách Združenia.

Zodpovednosť:
celý výbor ZASR a redakčná rada


Činnosť:
Výtvarná súťaž v ZŠ o astme, o fajčení, a zdravom životnom štýle mládeže

Dátum, miesto:
ZŠ Pankúchová,
ZŠ Černyševského

Počet zúčastnených/zapojených do aktivít:
150

Cieľ:
Cez umelecké aktivity stvárniť závažnosť najrozšírenejšieho chronického ochorenia (výstavka uverejňovaná v časopise, na web stránke www.zasr.sk, v NR SR)

Zodpovednosť:
Mgr. Krajčovičová - ZŠ Pankúchová, Mgr. Sklenařiková - ZŠ Černyševského


Činnosť:
Plavecké preteky IV. Ročník ku Svetovému dňu astmy spojené so spirometrickými vyšetreniami v plavárňach

Dátum, miesto:
6-10mája 2008 v mestách Bratislava (na štyroch miestach ) Poprad, Košice, Banská Bystrica, Trenčín

Počet zúčastnených/zapojených do aktivít:
700

Cieľ:
Celoslovenská aktivita ZASR, spojenie síl v 5-tich veľkých mestách SR a súťažou a počtom odplávaných kilometrov podporiť ideu: „Astma a šport sú priatelia“

Zodpovednosť:
MUDr. Kossárová, MUDr. Michaličková, Prof. Salát, Zuzana Matušovýchová, MUDr. Eva Pekárová, MUDr. Lukan Norbert, Prof. Pohanka Vladimír, MUDr. Tilandiová Darina, PaedDr. Szabová Beáta
Mgr. Kováčová, Mgr. Benková


Činnosť:
4. Rozšírenie cvičebných aktivít počas Svetového dňa astmy v miestach, kde nie sú plavárne s možnosťou pretekov na korčuliach, behom a cyklistickými pretekm a súčasné meranie pľúcnych funkcií

Dátum, miesto:
Máj – jún 2008

Počet zúčastnených/zapojených do aktivít:
700

Cieľ:
Celoslovenská aktivita ZASR, spojenie síl v ostatných mestách SR a súťažou a počtom odbehnutých/odkorčuľovaných/odbyciklovaných kilometrov podporiť ideu: „Astma a šport sú priatelia“
(možnosť zapojenie do športových aktivít aj miest, ktoré nedisponujú plavárňou)

Zodpovednosť:
MUDr. Kossárová, MUDr. Kozlovská, Prof. Salát, Zuzana Matušovýchová... + všetci lekári/členovia ZASR po celom SR


Činnosť:
Preventívne meranie pľúcnych funkcií počas Svetového dňa astmy, výstava detských prác v podnikoch s rizikovým režimom, a u väčších koncernov, kde prejavia záujem

Dátum, miesto:
Máj – jún 2008

Počet zúčastnených/zapojených do aktivít:
500

Cieľ:
Detekcia a prevencia respiračných ochorení, odhaľovanie obštrukcie pľúc, poučenie, odporučenie k odborníkovi

Zodpovednosť:
MUDr. Kossárová, MUDr. Michaličková, Prof. Salát, MUDr. Eva Pekárová, MUDr. Lukan Norbert, Prof. Pohanka Vladimír, MUDr. Tilandiová Darina


Činnosť:
Preventívne meranie pľúcnych funkcií v NAY elektrodomoch

Dátum, miesto:
Máj 2008

Počet zúčastnených/zapojených do aktivít:
1400

Cieľ:
Najväčšie celoslovenské meranie pľúcnych fukncií v 18-tich NAY Elektrodomoch po celom Slovensku.
Aktivita organizovaná v spolupráci so spoločnosťou GlaxoSmithKline – detekcia a prevencia respiračných ochorení

Zodpovednosť:
35 lekárov z celého Slovenska


Činnosť:
Programy miestnych organizácií ZASR: Košice, Banská Bystrica, Prešov, Levoča, Trenčianska Turná

Dátum, miesto:
Počas celého roka 2008

Počet zúčastnených/zapojených do aktivít:
300

Cieľ:
Uverejňovanie činnosti v časopise ZASR, podpora činnosti, osveta pacientom, komunikácia s miestnymi klubmi

Zodpovednosť:
Členovia výboru ZASR


Činnosť:
Osvetová činnosť v mediách, Tlačová konferencia k svetovému dňu astmy 2008, uverejňenenie tlačových správ s plaveckých pretekov, NAY Elektrodomov...

Dátum, miesto:
Počas celéh roka 2008

Počet zúčastnených/zapojených do aktivít:
Laická aj odborná verejnosť na celom Slovensku

Cieľ:
Komunikácia so širokou laickou i odbornou verejnosťou, posilnenie pozície ZASR ako jedinej pacientskej organizácie na Slovensku pomáhajúcej astmatikom , zvyšovanie povedomia o ochorení. Aliancia ZASR a odborných spoločností (Slovenská spoločnosť pre alergológiu a klinickú imunológiu, Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť)

Zodpovednosť:
MUDr. Kossárová, Prof. MUDr. Salát Dušan, CSc., Prof. MUDr.Pružinec Peter, CSc. – pezident SSAKI, Prof. MUDr. Ladislav Chovan, CSc. – prezident SPFS

copyright,Združenie astmatikov slovenskej republiky©2004 | webmaster mousy | webdesign pollux